Regulamin sklepu Telemedycyna Centrum Medyczne CODE

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca –Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-010, ul. Tuwima 15 lok. U4), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000516541, NIP 7252077359.
 3. Konsultant Medyczny – osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej bądź też wykonująca pracę na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, świadcząca Usługi Telemedyczne. Konsultant Medyczny (w tym m.in.: lekarz, psycholog, dietetyk, rehabilitant lub pielęgniarka) powiązany jest z określonym Podmiotem Medycznym.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://telemedycyna.cmscode.pl/.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Usługi Telemedyczne – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Konsultantów Medycznych na rzecz Klienta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności odpowiednio w formie czatu, wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej, obsługiwanych za pośrednictwem telefonu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym wyboru usługi i sposobu płatności.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia (dalej „Potwierdzenie”) i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości SMS lub e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia otrzymania Potwierdzenia przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy wskazany na stronie Sklepu.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w sytuacji, gdy doszło do pełnego zrealizowania usługi, tj. nawiązania połączenia telefonicznego w ramach Usługi Telemedycznej pomiędzy Klientem, a Konsultantem Medycznym, niezależnie od czasu trwania, ani przebiegu rozmowy.

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z zawartą Umową Sprzedaży.
 2. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
 1. Reklamacje dotyczące złożonego zamówienia należy kierować do Sprzedawcy:
 1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub na wniosek klienta pocztą elektroniczną.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są do następujących celów:
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
 1. Klientowi przysługuje prawo do:
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]